Sportslig plan for Lena IF håndball - aldersbestemt

Håndballgruppen i Lena IF arbeider etter bestemmelsene om barneidrett vedtatt av Norges Idrettsforbund og gjeldende vedtekter for Lena Idrettsforening.

Sportslig plan skal være verktøy for spillere, trenere og ledere for å skape et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø. Dette skal sikre den sportslige og sosiale utvikling som er vårt mål.

Planen skal bidra til å skape en felles klubbidentitet og felles målsetting for arbeidet vi driver i avdelingen.

Hovedmål for avdelingen

1. Gi barn og unge i på Lena et tilbud om å spille håndball i et trygt og godt sosialt miljø, hvor alle har rett til å delta ut fra sine forutsetninger.
2. Fremme en sunn sosial og sportslig utvikling, hvor alle spillere gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger.

De enkelte aldersklasser
Det arbeides med å stille lag i alle aldersklasser fra 6 til 15 år for både gutter og jenter. Når seriesystemet i NHF tillater det, stilles fortrinnsvis rene lag i aldersklassene, både for gutter og jenter.

Aktivitetsnivået i klassene under 12 år må ikke være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsgrener, og allsidig aktivitet oppmuntres. I følge Norsk Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett, skal ingen idrett være helårs idrett for barn under 12 år. I aldersklassene til og med 13 år, har alle rett til å spille like mye, og topping av lagene praktiseres ikke.

Deltakelse i Cuper skal fortrinnsvis finne sted i egen region som eks. Starum Cup. Påmeldinger til cuper gjøres i enighet med sportslig leder innenfor budsjetterte rammer.


Aktiviteten i de enkelte aldersklasser

6-9 år: Har håndballaktivitet med trening 1 t. pr. uke. Deltar ikke i seriespill, men deltar i KSH's aktivitetserie med helgeturnering i Totenhallen. Det legges vekt på allsidighet, ball-lek og lystbetont aktivitet som fremmer koordinasjon, motoriske ferdigheter og bevegelsesglede. Treningene bør planlegges slik at barna får være i fysisk aktive hele timen uten å måtte stå i kø å vente på tur i aktivitetene.
Det skal sikres variasjon mellom alle spilleplasser, lek- og lystbetont aktivitet hvor konkurransemomentet er helt underordnet, og hvor alle har lik rett til å delta.

10-12 år: Spiller i kretsserien og trener minimum 1 gang pr. uke i Totenhallen eller gymsal. Det er tradisjon å delta i Starum Cupen på høsten. Vekt på allsidig fysisk aktivitet, ballbehandling og tekniske ferdigheter skal gi utviklingsmuligheter for alle spillere, men med hovedvekt på godt miljø i laget, konkurransemomentet fortsatt underordnet. Variasjon på alle spilleplasser, alle spiller like mye.
13 –15 år: Spiller i kretsserien og trener minimum 2 ganger pr. uke i Totenhallen eller gymsal. Begynnende vektlegging av spilleforståelse samt utvikling av ferdigheter hos den enkelte spiller, sikkerhet i ballbehandling. Unngå topping av laget.

Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter finter og skudd. . Introdusere spillsituasjoner som inneholder valgmuligheter for enkeltspillere. Videreføring av trening for generell utholdenhet, styrke og smidighet.Sportslig leder, trener og lagleder:

Der skal være minst en ansvarlig trener og lagleder med ansvar for treningsopplegg og kampledelse for hvert enkelt lag. Disse må arbeide innenfor klubbens målsetting og bære klubbens klubbdress under kamper.

Sportslig leder har ansvar for oppfølging av trener og lagleder mhp. påmeldinger, planlegging av arrangementer , anskaffelser av utstyr, informasjon, instrukser og trenerutvikling.


Alle trenere i aldersklassene under 10 år skal gjennomgå aktivitetslederkurs eller tilsvarende.

For å utvikle nye trenere gis det tilbud til spillerne fra og med 15-års lagene om aktivitetslederkurs. Sportslig ledelse søker å oppmuntre og legge til rette for at spillere videre oppover i klassene som har talent og lyst til det, får delta på regionens videre kurs for trenere mot en viss bindingstid i klubben med trenerjobb.

Dommere:
Utvikling av gode dommere er en viktig oppgave for håndballavdelingen. Alle spillerne fra og med 15 år gis tilbud om dommeropplæring. Deltakelse i dommerkurs gir nyttig håndballfaglig kunnskap også for trenere og spillere, og hever det sportslige nivået i klubben.